مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها به داروسازان واگذار شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وزارت بهداشت در نامه ای با امضای سعید نمکی مسئولیت فنی تجهیزات پزشکی را از مهندسان پزشکی سلب کرد و این مسئولیت به داروسازان سپرد.

رﺋﯿﺲ/ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه / داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ .....
ﺑﺎ ﺳﻼم؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر "ﻧﻈﯿﺮ دارو، ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ" و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران، از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻮده و ﯾﮑـﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺻﺎﻟﺖ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر و اراﺋﻪ اﯾﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ "دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ":
(TTAC) ﮐﻨﺘﺮل اﺻﺎﻟﺖ و رﻫﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و در رأس آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده و اﯾﺠـﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت ﻣﻮﺿﻮع در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾـﻊ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔـﺮدش ذﯾـﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدد.

داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد:
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ:
ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

_ درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﻼم ﻓﺮآوردهﻫﺎ از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮی "اﻋﻢ از داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ" ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ "داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ" ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

_ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

_ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ "داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن" ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷـﺪه از ﺳﻮی داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
_ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ

تبصره: ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ "ﻧﻈﯿﺮ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ" ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻗﻼم ۱ﺗﺒﺼﺮه ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺴﯿﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد. ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاورده ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تبصره: ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻫﺎی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ زﯾﺮ ۲ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪود اﻧﺘﻈﺎرات از داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ:
1_ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ورود و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ "دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت" در ﺑﺨﺶ
2_ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
3_ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوری و ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
4_ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدی اﻗﻼم از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و ﭘﺰﺷﮑﺎن

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داروﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺬف اﻗﻼم از ۵ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ، ﻓﻮت ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

_ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺒﻨـﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ آن "ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن / ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ" ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺎرت: ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ درﻣـﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور اﺑﻼغ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی دور‌های از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﯾﮑﺒـﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

2 نظر

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.