جناب آقای رئیس جمهور  به کجا چنین شتابان؟
"غیرکارشناسی" به این دلیل که قاطبه گروههای مختلف پزشکی متفقا تاکید دارند که تبعات ابلاغ تعرفه های درمانی مذکور افت فاحش کیفیت خدمات سلامت و به خطر افتادن سلامت آحاد جامعه و نیز معیشت گروههای مختلف پزشکی (براساس قاعده لاضرار و حقوق اولیه انسانی شامل حق حیات و انتخاب شغل آبرومند) است؛
و "غیرحقوقی" به دلیل اینکه برخورد شما با این هشدار از موضع بی توجهی به حقوق اساسی فوری عامه مردم در خصوص سلامت به لحاظ نادیده گرفتن نظرات کارشناسان سلامت و پزشکان صورت گرفته است .

 با تعرفه ابلاغی هیات دولت جنابعالی، وقتی بیمارستان‌ها و بنگاههای خصوصی سلامت بسرعت به سمت تعطیلی و ورشکستگی بروند، مصادیق اضرار به غیر درقالب بی توجهی به سلامت آحاد جامعه و معیشت پرسنل درمان و نیز تبدیل فرصت توریسم سلامت به تهدید مهاجرت پزشکان و دوری آنان از ادامه اشتغال و فعالیت پزشکی در کشور است و هیچ توضیح اضافه ای برای هشدار بیشتر در خصوص رعایت قوانین به مجریان قانون ، لازم نخواهد بود. البته اگر گوش شنوایی باشد که آن هشدارهای کارشناسی را بشنود و چشم بینایی که عواقب این اقدامات نادرست را بخوبی ببیند و مسئول قانونمداری که قوانین مربوطه را الزام به اجرانماید و دلسوزی که این الزام را درک و اجرا کند .

گفته کشاورز طبسی را فراموش نفرمایید که بر شانه وزیر زد و گفت : خودتان میدانید و مملکتتان!

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

۱۳ خرداد ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه