ثبت‌نام آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی آغاز شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید هاشمی نظری از آغاز ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: ثبت نام شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بالینی پزشکی از امروز "یکشنبه، ۲ شهریور" در سایت سنجش آموزش پزشکی آغاز شد. داوطلبان تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه، ۵ شهریور فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به زمان برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی اظهار کرد: این آزمون در روز‌های ۲۷، ۲۶ و ۲۸ شهریور در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سطح کشور بصورت الکترونیک یا کاغذی بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد، ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎی ۲۳ و ۲۴ شهریور در سایت سنجش پزشکی ﺗﻮزﻳﻊ می‌شود و داوﻃﻠبان باید ﭘرینت واﺿﺢ و ﺧﻮاﻧﺎ از ﻛﺎرت ﺗﻬﻴﻪ کنند و در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮن ﺑه همراه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ.

وی افزود: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن کتبی تخصصی در سایت سنجش پزشکی ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، آزﻣﻮن شفاهی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ تخصصی به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎی ارزشیابی مبتنی ﺑﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺤﻞ، ﺟﻠﺴﻪ و زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن شفاهی ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اعلام ﺧﻮاﻫﺪ شد.

هاشمی نظری گفت: ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻴﺎرانی ﻛﻪ طبق ﻣﻘﺮرات واﺟﺪ شرایط ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎری هستند، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ تخصصی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ دستیارانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط در آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ تخصصی ﺷﺮﻛﺖ می‌کنند، ﺑﺎﻗﻴ‌ﻤﺎﻧﺪه دوره تحصیلی ﺧﻮد را در ﻣﺮاﻛﺰ آموزشی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ بگذرانند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: داوطلبان باید گواهی ﻻزم مبنی ﺑﺮ اﺗﻤﺎم دوره ﺗﺤﺼﻴلی ﺧﻮد را اراﺋﻪ کنند و اﻋﻼم رﺳمی ﻗﺒﻮلی در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاهی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻴﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼصی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ از داﻧﺸﻜﺪه پزشکی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزشی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش هستند.

ﻣﺪارک ﻻزم جهت ثبت ﻧﺎم در آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ تخصصی:
_ اﺳﻜﻦ و ارﺳﺎل ﻣﺪارک زﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ۱۰۰-۳۰۰ kb اﻟﺰامی اﺳﺖ.
_ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اینترنتی و ﺑﺼﻮرت اﻟﻜترونیکی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ است.
_ اﺳﻜﻦ ﻋﻜﺲ ۳×۴ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟ ﺠﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﺑﻌﺎد ۳۰۰× ۴۰۰ با فرمت jpg.
_ اﺳﻜﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺐ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ یک ﺑﺮگ ﻓﺘﻮکپی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت.
_ اﺳﻜﻦ ﻛﺎرت ملی، اﺳﻜﻦ ﮔﻮاهی ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﺎدره از ﺳﻮی دانشگده پزشکی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزشی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ مبنی ﺑﺮ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن.
باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه