شرایط استفاده از خدمات بیمه‌ای سرپایی پزشک عمومی برای بیمه‌شدگان روستایی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کوروش فرزین در خصوص اینکه آیا قانون استفاده نوزاد از دفترچه مادر در استان‌ها حذف شده است، گفت: اجرای این قانون به قوت خود باقی است، اگر پدر و مادری قبل از تولد کودک دارای پوشش بیمه ای باشند و کودک در بدو تولد تا یک ماه اول نیاز به خدمات بستری پیدا کند؛ می تواند از دفترچه مادر استفاده کند، اما برای خدمات سرپایی بدون شک باید دفترچه بیمه دریافت کند و آن نیز باید هم آهنگ با صندوق بیمه ای پدر و مادر باشد.

وی افزود: حتی در آیین نامه اجرائی بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم در خصوص پوشش بیمه ای نیز قید شده که اگر فرد فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت اورژانسی بستری شود، می‌تواند با پرداخت حق بیمه ۶ ماه دفترچه بیمه دریافت کرده و از خدمات بیمه ای برخوردار شود؛ منتها بر اساس زمان واریز حق بیمه دفترچه دریافت می کند، لذا در این شرایط نیز کودک تازه متولد شده می تواند تا یک ماه از دفترچه مادر استفاده کند.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: بیمه سلامت در خصوص جمعیت روستایی سرانه خدمات سطح ۱ را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کرده است، لذا بیمه شده برای دریافت خدمات و ویزیت توسط پزشک عمومی باید به پزشک خانواده مراجعه کند، ضمن اینکه مراکز معین نیز در دانشگاه‌ها تعریف شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت فرزین در پایان گفت: اما اگر بیمه شده روستایی به اورژانس بیمارستان مراجعه کند؛ حتی بدون رعایت سیستم ارجاع در تمام بیمارستانهای دانشگاهی طرف قرارداد بیمه سلامت در سطح کشور، یا بیمارستان های غیر دانشگاهی که با صندوق روستاییان قرارداد دارند، در صورت نیاز به خدماتی که ارائه آنها منجر به تشکیل پرونده بستری یا بستری موقت گردد، هزینه خدمات ارائه شده طبق ضوابط در تعهد سازمان خواهد بود، روستاییان در اورژانس‌ بیمارستان‌ها نمی‌توانند از خدمات ویزیت پزشک عمومی به صورت بیمه‌ای استفاده کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه