"فاوی پیراویر" و "رمدسیور" تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن ابلاغ مصوبه وزارت بهداشت به روسای نظام پزشکی ها در ذیل آمده است:

روابط عمومی سامان نظام پشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه