منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد/ من ابلهانه گریزم به آبگینه حصار
شیشه ما البته هنوز از فولاد بسیاری ستبرتر است و هنوز میتوان بسیار بیشتر از سنگ‌های دیگران بر آن تکیه کرد اما به هر حال شیشه است و با سنگش قرابتی نیست.

گروه پزشکان و قانون به مردم، مسئولین و باورمندان خاص به آیین‌ها از هرگونه و تیره، کد و رمز نمی‌دهد و همچون وزیر محترم بهداشت دایی جان ناپلئون وار تقصیر را به گردن انگلیسی‌ها نمی‌اندازد بلکه به روشنی و آشکاری می‌گوید:

گونه‌های جدید ویروس در هر جایی از جهان از جمله کشور ما ممکن است سر برآورند و دوباره دودمان بشریت را بر باد دهند و ما ایرانیان گرفتار در تحریم‌های دیگران و خودخواسته، اینک بیش از همه جهان در خطر سیلاب بلاییم.

مردم عزیز ایران

از کلماتی مانند موج‌های چندم و چندم و اوج و فرودهای آنها پرهیز کنید چون جز اطمینان‌های کاذب هیچ چیز در آن نیست. اینک در افول موج‌های خیالی هنوز مرگ‌ها دو رقمی است.
 ویروس تا قبل از واکسیناسیون سراسری کشور و جهان با ما روابطی  خشن خواهد داشت و پس از آن نیز فقط با یکدگر همزیستی خواهیم کرد همانگونه که با میلیون‌ها عامل عفونی دیگر می‌کنیم.

گروه پزشکان و قانون توقع ندارد که هموطنان زجرکشیده و تحت فشارش به افتخار جامعه سلامت جام گرسنگی سر کشند اما آرزو دارد هر کس از آنان در حد توان خود سنگ‌هایی را که می‌توان پرتاب نکرد، نکند.  

یا حق
۲۶ بهمن ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه