جرئیات اجرای تعرفه های سال ۱۴۰۰
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، تصویر نامه سید سجاد رضوی در ذیل  آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه