کاندیداتوری آسان، نماینده بودن مشکل
سازمان نظام پزشکی به‌رغم نام خود در تمامی دوره های گذشته همواره فرسن‌گها از جایگاه صنفی خود و بیش از آن از مطالبات اعضایش عقب بوده است. این عقب ماندگی تا بدانجاست که اگر نبود لزوم عضویت در سازمان برای اعطای پروانه کار، بسیاری از همکاران عطای آن را به لقایش بخشیده بودند.
در دوره های قبل انتخابات بسیار شاهد بودیم که افراد و گروههای مختلف با شعارهای پرطمطراق و نشان دادن آفاق رنگین کمانی سعی در جذب رای و تصاحب تعداد بیشتری از کرسیهای مجمع عمومی داشتند. آنچه بیشتر از آن دیده‌ایم فراموشی تمام شعارها و اتخاذ سیستم بسته داخلی در جناح حاکم بر مجمع و شورای عالی بوده است. گویی کاندیدای دیروزی با آن حرف‌های زیبا، اصلا وجود نداشته و منتخب امروز فردی از فضا آمده است که نه کاری به صنف دارد و نه حرف اعضای آن را می‌فهمد.
گروه پزشکان و قانون معتقد است هر یک از اعضای سازمان که داوطلب کاندیداتوری انتخابات می‌شوند ابتدا باید با خود بیاندیشند که از این داوطلبی چه می‌خواهند و چه می‌توانند و مطمئن باشند رای دهندگان در آینده منتخبی ایشان، قطعا آنها را نسبت به وعده های انتخاباتی مورد سوال قرار خواهد داد.
اعضای سازمان نظام پزشکی در طی سالیان اگرچه به بدعهدی و و برج عاج نشینی منتخبین عادت کرده اند ولی کاندیدای امروز و منتخب فردا بداند که ورود افراد جدید و تازه نفس به صنف همواره باعث خواهد شد روح مطالبه گری صنفی هرگز به خستگی نگراید و پایش رفتارهای افراد در دوره های مختلف همواره انجام خواهد شد.
گروه پزشکان و قانون با اجرای سیاست نظارتی و اجرای صندلی داغ (انتخابات) و پرسش و پاسخ از کاندیدا ها و بعضا اعضای مجمع عمومی فعلی قصد دارد، جریانی دائمی از شعار تا واقعیت را برقرار کند.
سوم خرداد ماه ۱۴۰۰

پایان پیام/

مطالب مشابه