پرداخت سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی از اول آذر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی در خصوص انتقال سهم دارو از محل اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از اول آذرماه سهم سازمان در کلیه صندوق‌های تحت پوشش این سازمان به داروخانه‌های ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد شبکه‏ یا مرکز بهداشت شهرستان ارائه دهنده داروهای سطح اول بابت اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل پرداخت است.

وی افزود: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های ملکی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت می‌شود، لذا ضروری است ادارات کل استانی موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برسانند، سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های غیر ملکی همکار طرح، به داروخانه و بر اساس قرار داد همکاری آنان با ادارات کل استانی پرداخت می‌شود. بنابراین ادارات کل استانی باید با داروخانه‌های غیر طرف قرار داد، تأمین کننده در سطح مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرارداد همکاری کارانه منعقد کنند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه پرداخت سهم ارز و سهم سازمان به داروخانه‌های غیر طرف قرارداد با سازمان ممکن نیست اظهار کرد: اولویت انعقاد قرار داد همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر داروخانه‌های بخش خصوصی است. البته کلیه داروخانه‌های طرف قرار داد سازمان می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی نسبت به نسخه‌پیچی با رعایت مفاد این بخشنامه اقدام کنند، همچنین از اول آذرماه پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به تجویز کلیه داروهای در تعهد سازمان هستند.

به گزارش ایسنا رضایی در پایان گفت: از سوی دیگر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح ملزم به تجویز الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر سامانه‌های سطح اول وزارت بهداشت و یا سامانه نسخه الکترونیک سازمان "ERX" هستند، در صورت نبود زیرساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه