لزوم تعیین تعرفه های پزشکی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابراهیم رضایی با اشاره به این که عادلانه شدن تعرفه هاي پزشکی و عدم پرداخت آن از جیب بیماران مستلزم واقع نگري عوامل تصمیم گیرنده همچون سازمان هاي بیمه گر، وزارت بهداشت و ... است گفت: ضروري است تعرفه ها با توجه به شرایط اقتصادي و تورم افسار گسیخته تعیین و تدوین شده و بخش عمده هزینه ها باید توسط سازمان هاي بیمه گر پرداخت شود.

وی افزود: در هیچ یک از کشورهاي دنیا تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی توسط خریدار خدمت انجام نمی‌شود، عقل سلیم و منطق حکم می کند که ارائه دهنده خدمات تعیین هزینه کرده و با توافقِ گیرنده خدمات یک تصمیم اساسی در این زمینه اخذ نمایند که که سازمان هاي بیمه گر به دلایل اقتصادي تابع این موضوع نیستند، از نظر قانون، عقل سلیم و شرع باید تعیین تعرفه ها توسط سازمان مردم نهاد نظام پزشکی تعیین شود، تورم افسارگسیخته و وضعیت بحرانی اقتصاد که در تعیین تعرفه ها لحاظ نمی‌شود از جمله عوامل عمده نارضایتی جامعه پزشکی است .

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی استهبان گفت: مهاجرت پزشکان و روي آوردن آن ها به مشاغل غیر پزشکی ضایعه اي غیرقابل جبران و اسفبار است، این مهم به علت فاکتور هاي متعددي مانند پایین آمدن ارزش واقعی شغل پزشکی با توجه به هجمه رسانه ها به خصوص صداوسیما که بر این امر دامن زده، همسو نبودن درآمد بخش اکثریت جامعه پزشکی به خصوص قشر جوان با سایر خدمات و ... است، مراکز درمانی که نوع کارشان وابسته به ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی است بیشتر متضرر شده و آینده نامعلوم و اسفباري پیش روي جامعه پزشکی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رضایی در پایان گفت: با توجه به این که ارائه خدمات درمانی بازار جهانی داشته و در هر نقطه از دنیا مورد استقبال است، بسیاري از کشورها بویژه همسایگان از زحمات و دسترنج نخبگان مملکت ما در همه رشته هاي تخصصی به خصوص پزشکی استفاده می نمایند، سایر کشورها از سفره آماده اي که از جیب ملت ایران هزینه شده بهره‌مند می‌شوند، نباید با شرایط نامساعد زمینه را براي مهاجرت پزشکان فراهم کنیم و بنده به عنوان یک پیشکسوت جامعه پزشکی آینده مبهمی را پیش روي اکثریت پزشکان به خصوص قشر جوان پیش‌بینی می کنم.

پایان پیام/

مطالب مشابه