نظام سلامت ایران دقیقا در همان بخش هایی سرآمد منطقه است که بر پزشکی عمومی تاکید داریم
 وی با تاکیدبر اینکه پرداختن به پزشکی عمومی و برنامه های آن بدون توجه به ساختارهای مرتبط، امکان پذیر نیست، تصریح کرد: «یکی از آن ساختارها که می تواند در حوزه مسائل صنفی و علمی کار کند، انجمن علمی پزشکان عمومی است. کمااینکه ما نمی توانیم از پیشرفت و توسعه صحبت کنیم اما مبانی علمی آن را در نظر نگیریم. پس یکی از مولفه های اصلی انجمن باید علمی بودن آن باشد و این مساله باید در تمام ابعاد که یکی از آنها افزایش مهارت ها و توانمندی های جامعه پزشکی و سایر جوامع مرتبط با جامعه پزشکی است، در دستور کار باشد.» 

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه بدون یک انجمن علمی موثر، استفاده از تمام ظرفیت های طب عمومی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: «این تمام ظرفیت، صرفا ظرفیت های جامعه پزشک عمومی نیست و ما باید از همه جوانب بتوانیم برای توسعه استفاده کنیم که یکی از آنها شرکت در انتخابات انجمن است.» 

وی درخصوص اهمیت مباحث صنفی نیز گفت: «در حوزه مباحث صنفی سازمان نظام پزشکی و انجمن های مرتبط با آن را داریم که ارتباط تنگاتنگی میان آن دو وجود دارد. در حوزه فعالیت های صنفی انجمن ها به عنوان بازوهای توانمند نظام پزشکی و بالعکس نظام پزشکی هم به عنوان حامی و پیگیری کننده انجمن های علمی در بحث صنفی هستند و می توانند دست به دست هم دهند. هر انجمنی با هماهنگی با وزارت بهداشت و نظام پزشکی بهتر می تواند مسائل صنفی را انجام دهد و مطالبه گری به حقی را داشته باشد. مطالبه گری امروز هم بر این اساس نیست که ما فقط بگوییم این حق ماست، بلکه باید از مبانی علمی و راهکارهای قانونی استفاده و آنها را محقق کنیم.» 

پایان پیام/