لزوم اعلام مراکز پرستاری در سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، احمد نجاتیان گفت: اینکه عنوان مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل و مراکز مشاوره و پرستاری در منزل در سایت دانشگاه های علوم پزشکی قید نشده، یک مشکل است و باید عنوان و نشانی کامل هر دو نوع این مراکز در سایت دانشگاه های علوم پزشکی ذکر شود تا مردم بتوانند به سایت مراجعه کرده و از مجوز مراکز پرستاری مطمئن شوند.

نجاتیان در ادامه افزود: باید توجه کرد که این موسسه ها شامل دو نوع هستند؛ یک نوع از این موسسه ها، مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل هستند که مجوزشان به نام یک پزشک صادر می شود و نوع دیگر مراکز مشاوره و پرستاری در منزل هستند که مجوز آن را به یک پرستار می دهند. البته هر دو نوع این مراکز، مجوز خود را از دانشگاه های علوم پزشکی دریافت می کنند. از طرفی مراکزی نیز وجود دارند که نیروهای خدماتی به منازل می فرستند و مجوز این نوع مراکز با وزارت بهداشت نیست و مجوز خود را از بهزیستی یا اداره کار می گیرند.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت بیان کرد: 90 درصد خدمات این دو نوع مراکز تقریبا یکی است و این موسسه ها، مجوز خود را از وزارت بهداشت دریافت می کنند. با این شرایط باید یکی از برنامه های آینده وزارت بهداشت، یکی شدن این دو نوع موسسه و یکسان بودن دستورالعمل های آنها باشد.

وی درباره مراکزی که افرادی را به منازل می فرستند و حتی حداقل های پرستاری را نیز بلد نیستند، گفت: در مراکز مشاوره و پرستاری در منزل، حداقل درجه افرادی که به منازل فرستاده می شوند، کمک پرستار یا کمک بهیار است که باید حتما مدرک کمک پرستاری یا کمک بهیاری داشته باشد. این مراکز اجازه ندارند نیروی خدماتی یا نگهدار کودک به منازل بفرستند؛ این کار تخلف است و باید گزارش شود.

به گزارش ایرنا نجاتیان در پایان گفت: اگر یک مرکز در سایت خود اعلام کرده باشد از دانشگاه علوم پزشکی مجوز دارد و بعد نیرویی را به منازل بفرستد که حداقل های پرستاری از بیمار را نمی داند، تخلف کرده است. افراد می توانند این تخلف را به معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی یا سامانه 190 وزارت بهداشت اعلام کنند تا به این موارد در اسرع وقت رسیدگی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه