اولین جلسه کمیته فنی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز در آزمایشگاه مرجع سلامت تشکیل شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سیامک سمیعی با اعلام این خبر گفت: این کمیته، تدوین دستورالعمل ملی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز در انسان را برعهده داشته و بحث در مورد موضوعاتی نظیر روش ها و فناوی های مختلف تشخیصی، ضوابط و استانداردهای مرتبط، کنترل کیفی و تضمین کیفیت، ارزیابی وضعیت تشخیص بروسلوز در آزمایشگاه های پرشکی کشور و چالش های آن را در دستور کار دارد.

وی افزود: در اولین جلسه این کمیته بحث و تبادل تجربه درخصوص برخی از روش های رایج سرولوژیک تشخیص بروسلوز و اعتبار نتایج آنها صورت گرفت.

به گزارش وبدا وی در این جلسه اساتید دانشگاه و صاحبنظران علوم آزمایشگاهی، نمایندگان انستیتو پاستور به عنوان تولیدکننده اصلی کیت تشخیصی بروسلوز و مسئولین مرکز مدیریت بیماری های واگیر حضور داشتند.

پایان پیام/

مطالب مشابه