صدا و سیما، اعتراضات پزشکان و خطای استراتژیک برخی همکاران
یکی از افتخارات جامعه پزشکی اعتماد عموم جامعه به این قشر شریف است که موید پذیرش واقعیت فرهیخته بودن کلیت صنف پزشکی است.

این اقبال آسان به دست نیامده و نبایستی به آسانی از دست برود.

فلسفه وجودی روپوش سپید پزشکی، عیان بودن تمیزی دامان جامعه پزشکی است که قطره کوچکی آلودگی روی این لباس، به آنی به چشم همگان می‌آید و به همان قیاس هر خطایی از همکاران پزشک، در جامعه بیش از خطای سایر اقشار نمود دارد.

مدتهاست که به حق از رفتار صدا و سیما و بزرگ کردن اندک خطاهای پزشکان می‌نالیم و این سوء رفتار را برهم زننده اعتماد بین پزشک و بیمار می‌دانیم که قطعا متضرر اصلی متزلزل شدن دیوار عظیم اعتماد بین پزشک و بیمار، بیماران خواهند بود.

مدتهاست از برنامه‌ریزی شده بودن هجمه به پزشکان توسط تنگ چشمان به قصد فرو ریختن هیمنه جامعه پزشکی سخن می‌گوییم.

اما چاره چیست؟

آیا چاره کار کتمان واقعیت وجود همان درصد ناچیز متخلف است که به دلیل انتظارات آرمانی از این صنف، چندین برابر واقعیت دیده می‌شود؟

آیا این انکار تاکنون دردی از جامعه پزشکی روآورده و گرهی گشوده است؟

آیا چاره کار سر در برف فرو بردن و ندیدن است؟ یا پالایش درونی، در کنار پاسخ‌گویی به شبهات و سفسطه‌ها و مغالطه‌ها؟

چاره کار قطعا پالایش درونی و جدا کردن دامن عموم پزشکان از خطاکاری همان درصد ناچیز همکارانی است که به واسطه اعتمادی که به این قشر وجود دارد، خطایشان چندین برابر واقعیت نمود پیدا می‌کند.

صدا و سیما یکی دو مورد تخلف مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر را در بوق و کرنا می‌کند. چاره کار اعتراضات کور و بدون استدلال است یا توضیح دادن اینکه فقط یک سوم متادون کشور به مراکز درمان سوء مصرف می‌رسد و مابقی را کسی نمی‌بیند؟

وزیر بهداشت از وجود امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو می‌گوید. آیا این امضاهای طلایی عامل غیب شدن دوسوم متادون کشور و سردرآوردن آن از بازار سیاه نیست؟

آیا این امضاها عامل عدم پیگیری طرح شناسه‌دار شدن متادون از مبداء و شفافیت مسیر و منشاء نشت متادون نیست؟

آیا این امضاها سفارش دهندگان گزارش هد‌ف‌دار و تخریبی سیما نیست؟

آیا پخش چنین گزارشی از سیما با فاصله بسیار کم از اشاره وزیر به امضاهای طلایی، هدفمند و با انگیزه تغییر سیبل انتقادات و چرخش نوک پیکان حملات از امضاهای طلایی به سوی مراکز ترک سوء مصرف و پزشکان نیست؟

آیا طرح این سوالات و حمله به حیات خلوت رانت‌خواران سودجو، پاسخی بهتر از تکذیب وجود اندک تخلف در جامعه پزشکی نیست؟

 
آیا اعتراض غیر مستدل به گزارش سیما نتیجه عکس ندارد؟

آیا اعتراض پزشکان به پخش سریال در حاشیه برای جامعه پزشکی حاشیه‌سازی نکرد؟

آیا این‌گونه اعتراضات، جامعه پزشکی را انتقادناپذیر نمی‌نمایاند؟

خطای استراتژیک نکنیم و وجود خطاکاران در صنف را کتمان نکنیم.

مستدل از حقوق حقه و شانیت خود دفاع کنیم.

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸

پایان پیام/