اجرای پزشک خانواده یک اجبار است نه یک انتخاب
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد شریعتی گفت:دیگر کشور امکان تحمل شرایط موجود در نظام سلامت را ندارد و رفتن به سوی پزشک خانواده یک اجبار است و نه یک انتخاب.

رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده ادامه داد :ضمن اینکه با افزایش هزینه های درمانی ولزوم افزایش اعتبارات بخش سلامت و افزایش دریافتی پزشکان شاغل در پزشک خانواده را الزامی است اما ناسپاسی نمی کنم و قدردانی بیمه هایی هستم که باوجود از دست دادن بخش قابل توجهی از منابع خود در همین شرایط موجود پرداختی آها به پزشکان طرف قرارداد با پزشک خانواده بهتر ومناسب تر از سایرین وپزشکان دیگر نقاط کشور است.

وی افزود: پزشک خانواده بعد از عزل خانم دکتر دستجردی از شتاب خود افتاد واکنون با پرونده الکترونیک سلامت به روند روبه جلوی خود افتاده است.

شریعتی در مورد چرایی بی توجهی مجلس به تامین اعتبار لازم برای پزشک خانواده گفت: وقتی در جایی بیمارستانی دارای امکانات لازم نباشد به چشم می آید و تامین آن به چشم می آید امادرمورد بهداشت اینگونه نیست و مردم در اتخابات آینده به نمایندگانی رای بدهند که طرفدار پزشک خانواده باشند.

رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده در خصوص اینکه آیا امکان اجرای پزشک خانواده به شکل کامل آن بدون اینکه رئیس جمهور بخواهند روزی نیم ساعت تا یک ساعت از وقت خود را به آن اختصاص بدهند میسر است؟ گفت: نه میسر نیست .

 رئیس سابق اسناد پزشکی مازندران در مورد هزینه ها ی پزشک خانواده برای سازمان تامین اجتماعی گفت : آنچه در دوران مسوولیتم رادرمقام ارزیابی بخواهم بگویم ،واقعیت این است که پزشک خانواده از نظر مالی به نفع سازمان تامین اجتماعی بوده است.

به گزارش سلامت نیوز محمود رادپی، در پایان عدم اطلاع رسانی کافی بین عموم مردم را یکی از دلایل عدم استقبال مردم دانست وعدم تامین منابع کافی ووضعیت نامشخص خرید خدمت ماماهای شاغل در طرح 36درصدی دستمزدها ورشد شدید اجاره بخهارا چالش های اصلی پزشکان شاغل در پزشک خانواده دانست.

پایان پیام/