عادت بد
گروه پزشکان و قانون بارها و بارها تاکید کرده که این روی برتافتن ها جز به توسعه شکاف نمی انجامد.

شکاف بدنه صنف با شخص رییس کل و یا معاونین امروز و دیروز و اگر فردایی باشد، فردا نخواهد بود بلکه از کلیت نهاد صنفی دوری و اجتناب پیش خواهد امد و بدنه، سازمان موجود خود را طلاق خواهد داد و دیگری را طلب خواهد کرد.

تحولات ساختاری در درون سازمان ممکن و مقدور و ضروری است ولی از گفتگو بر سر آن و هر موضوع بنیادین دیگری گریز وجود دارد زیرا این نگاه نه وظیفه بلکه کاری سرباری تلقی می‌شود و چالش‌های آن قابل تحملشان نیست.

رکن ریاست کلی و ابواب جمعی در این طریقت نا موزون بیش از دیگران در چشم هستند چرا که مجریان باید عادت گفتگو داشته باشند که ندارند . تماس های فعلی با بدنه ناکافی، نابرابر و غیر اقناعی است و گروه پزشکان و قانون از بابت این ادعا یک شاهد کامل است  .

رهبران سازمان باید عادت بد خود را در پوشیدگی های غیر لازم کنار بگذارند و آماده تحولات بزرگ شوند، متاسفانه در گریز از گفتمان‌های اساسی، مجمع عمومی پرچمی برافراشته دارد و طنز ماجرا آنجاست که در قانون سازمان، مسئول سیاست گذاری کلان مجمع است که بی شک سیاست گذاری را کلا فراموش کرده است، چه کلان و چه خرد .

در آستانه مجمع عمومی سازمان هستیم و با رخداد نامیمون دعوت از اعضای پزشک عمومی مجمع برای شرکت در محفلی خاص، امید به رخ دادن تغییر در نگرش ها کمتر و کمتر نیز می شود و می توان پیش بینی کرد که مجمع ۲۵ مرداد تنها صحنه تسویه حساب های بر جا مانده از انتخابات ریاست کلی و تعیین عضو جایگزین شورای عالی و بازرس خواهد شد، اگرچه خدای را دست به دعا خواهیم بود که اینگونه نباشد.

مجمع نیز به خلاف هویت خود عادت به سخن گفتن با بدنه ندارد و جز به واکنش و آنهم به قدر قلیل گفتمان را فرانگرفته است شاید اما به ان علت که هییت رییسه مشغول دعوای داخلی خود است و اعضای ان  بر اقدامات خود کرده  نیز استوار نیستند .

رکن بازرسی اساسا خود را در تعامل با بدنه نمی‌داند و هیچ گاه برای کار اختصاصی خود هیچ ارتباط ارگانیکی با بدنه نداشته است .

شورای عالی که حسب قانون دارای کمیسیون های مشورتی است شاید که عادت بد فراموشی بدنه را کمتر از دیگر ارکان داشته باشد ولی تا فاصله مطلوب فاصله بسیار دارد بخصوص آنکه اینک رییسی بسیار محترم و مرصع نشان دارد .

رکن صندوق تعاون البته عادت بد بی ارتباطی را نه بنا به جهل که به عمد برگزیده است زیرا به نظر می‌رسد که این رکن که مجادلات بسیار بر سر ان و رفتار و کردار اشخاص و نهاد هایش هست، موفقیت خود را در پوشیدگی می‌داند، حتی از صاحبان اصلی خود که تک تک اعضای صنف هستند .

 تاریخ این صندوق نشانه ای از تعامل شفاف با بدنه و توضیح دهی و نظرخواهی و مشارکت جویی را به کلی نشان نمی دهد و به نظر می رسد از همه جای سازمان بیشتر به چراغ نیاز دارد .

حیف است در کنار این ارکان از هییت مدیره "تهران بزرگ " یاد نکنیم که علی‌رغم غالبیت همکارانی از گروه گوش و حلق، انگار که به گنگی و ناشنوایی نگران کننده ای گرفتار آمده است به نحوی که امید به واکنش و یا کنش صنفی را از انان از یاد برده و از فرط بی خبری برای سلامتی این هییت مدیره محترم نگران هستیم !!!!!

جنابان صاحب ارکان سازمان 

بدون شک بدنه صنف اگر در دانش، اگاهی، توصیف مسائل، تحلیل و ارائه راهکار از شما جلوتر نباشد عقب تر نیست .

عادت بد را هر چه سریعتر باید ترک کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه