که را می‌ترسانی؟
آقای خانی

مدیر کل … سازمان امور مالیاتی 

هیچ فکر کردید که چه کسی را از چه می‌ترسانی؟

کسی را که از بین صد صدهزار مدعی با توانمندی علمی و حرام کردن خوشی‌ها بر خود توانسته جزء 2000 نفر برتر کنکور کذایی باشد؟

کسی را که در همان ترم اول دانشگاه به اندازه تمام دوران مدرسه، بلکه بیشتر مطلب علمی به خوردش دادند؟

کسی را که تا پایان تحصیل پزشکی چند صد امتحان موضوعی و جامع داده؟

کسی را که در دوران کارورزی شبها بیدار بر بالین بیماران شما بوده؟

کسی را که در دوران دانشجویی آماج تیرهای هر روزه معاونت‌های دانشگاه و نهادها بوده؟

کسی را که هنوز حلاوت فارغ التحصیلی در دهانش آب نشده به دورترین مناطق جهت گذران طرح رفته؟

کسی را که در شهر و دیار غریب مورد انواع تعرض‌های کلامی و فیزیکی مراجعین قرار گرفته است؟

کسی را که در دوران طرح هر روزه با بخشنامه‌های رنگارنگ شبکه‌های بهداشت و وزارت مورد عنایت قرا گرفته است؟

کسی را که دسترنج خدمات ارائه شده امروز را سال بعد با کلی کسورات دریافت کرده است؟

کسی را که برای ورود به دوره دستیاری یک بار دیگر از سدی کنکور مانند عبور کرده است؟

کسی که به عشق ورود به دوره تخصصی در بدو ورود تعهد ظالمانه یک طرفه‌ای را امضا می‌کند؟

کسی را که دوران دستیاری گاها ۳ شب منزل نرفته و حتی فرصت استحمام پیدا نکرده؟

کسی که با داشتن همسر و فرزند و منزل استیجاری دوران دستیاری را با همان حقوق دستیاری گذرانده؟

کسی که به محض اتمام دوره دستیاری فارغ از هر تاهل و تعهدی به خانواده بر سر تعهد خود به رشته مانده و مجدد به محروم‌ترین نقاطی که شما خوابش را نمی‌بینی رفته است؟

کسی که مجدد و دائما درگیر بوروکراسی‌های اداری و بخشنامه‌های خلق الساعه بوده؟

کسی که مکررا مزد زحمت و خدمت امروز را گاها در وقت گل نی دریافت کرده است؟

کسی که هنوز زخم دوران طرح عمومی خوب نشده مجددا مورد عنایت فیزیکی مراجعین قرار گرفته؟

کسی که در مواقع بروز بحران‌های ملی و منطقه‌ای در صف اول کمک به جامعه بوده و هست؟

کسی که در سن بعد از 35 سالگی تازه شروع به زندگی برای خودش و خانواده اش می‌کند؟

کسی که هر روز مورد آماج تیرهای بلا از سوی رسانه و نهاد و خودی و غیر خودی هست؟

کسی که....


راستی آقای خانی

که را از چه می‌ترسانی؟

پایان پیام/

مطالب مشابه