به عنوان یک پزشک...
به عنوان یک پزشک؛

۱- خواستار افزایش محاسبه شده و دقیق تعرفه های پزشکی میباشم بطوریکه ارزش نسبی (نسبت به سایر خدمات و کالاها)  آن برابر با تعرفه های پنج  تا ده سال قبل باشد.
 
   بلاشک تعرفه واقعی در بهبود کیفیت کار پزشکان و سایر پرسنل پزشکی موثر بوده و از افت ارائه خدمات جلوگیری مینماید.
 
 ۲- خواستار دادن اختیار تعیین تعرفه ها به خود اتحادیه( سازمان) نظام پزشکی و حفظ نقش نظارتی وزارت بهداشت می باشم.
 
 ۳_ خواستار اخذ مالیات  از تمام جامعه پزشکی  در چارچوب صحیح  قانونی و روشهای  عادلانه  و  مصرف کامل مالیات جامعه پزشکی در جهت ارتقا و بهبود سلامت کل جامعه ایران  با شفافیت کامل و ارائه صورت کامل آن به جامعه پزشکی می باشم.
 
 ۴- خواستار اتمام حملات و هجمه های رسانه ای به جامعه پزشکی و تحت تعقیب قرار دادن توهین کنندگان به جامعه پزشکی میباشم.
 
 ۵- خواستار تعدیل ساعات کاری شیفت های  پزشکان در اورژانسها و بیمارستانها همانند سایر پرسنل بیمارستانی می باشم.
 
 ۶-خواستار لغو تمامی سهمیه های پذیرش کنکور و مدارج عالیه  رشته های پزشکی و افزایش امکان قبولی نخبگان در این رشته ها ، افزایش بهبود کیفیت آموزش پزشکی در کلیه سطوح  و همچنین  دخالت مستقیم اتحادیه( سازمان) نظام پزشکی در تعیین ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در دانشگاهها می باشم.
 
 ۷-خواستار تغییر نام سازمان نظام پزشکی به اتحادیه و واگذاری کامل انتخابات روسای آن به اعضای آن و برگزاری شفاف تمامی انتخابات از طریق الکترونیکی و لزوم شرکت همه اعضا در آن میباشم.
 
 ۸- خواستار افزایش دستمزدهای دستیاران رشته های تخصصی  و  بیمه کامل آنان توسط دانشگاهها در دوران رزیدنتی میباشم.
 
 
 ۹- خواستار لغو کسورات پلکانی از کارانه کلیه پرسنل پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، پرستار ماما و عدم دیرکردهای طولانی در پرداخت کارانه می باشم.
 
 ۱۰- کارانه پزشکان و پرسنل درمانی متعلق به آنان بوده و مدیران بیمارستانها و سایر مراکز حق استفاده از آن را در مراکز ندارند.
 
 ۱۱- خواستار ایجاد یک رسانه عمومی متعلق به سازمان( اتحادیه) نظام پزشکی در جهت ارتباط مستقیم جامعه پزشکی با کل جامعه ایران می باشم.
 
 ۱۲- خواستار حمایت نظام پزشکی از تشکلهای پزشکی در تمامی کشور در جهت بهبود وضعیت کاری و معیشتی پزشکان و دندانپزشکان جوان بوده و همچنین خواستار ایجاد یک صندوق بازنشستگی و گروه حمایتی جهت حمایت از پزشکان مسن می باشم.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه