ریاست بعدی نظام تهران
دکتر فاضل همان مشکلاتی که در اداره سازمان داشتند را در اشل جدی‌تری در نظام تهران خواهند داشت؛ زیرا این نظام دارای مناقشات بسیاری از زمان تاسیس خود است و بعید است ایشان تمایل و یا توانایی درگیر شدن در این مناقشات قانونی و حقوقی را داشته باشند دکتر فاضل باید تا به حال این واقعیت را پذیرفته باشند که اینک مقام اجرایی مناسب شان ایشان نیست.

 دکتر معین رئیس شورای عالی است که اگر همان کار را به سرانجام برسانند و بتوانند نهاد قانونگذار سازمان را هدایتی جامع کنند و گره‌های کور قانونی و حقوقی سازمان را بگشایند، باید شکر بسیار کرد و تصور نمی‌رود در جایگاه‌ اجرایی، نه توانایی و نه تمایلی برای ایفای نقش داشته باشند. 

 دکتر ظفرقندی مگر قصد انتحار داشته باشند که به جز رئیس کلی بخواهند ریاست نظام تهران را هم بپذیرد. ضمنا علی‌رغم نداشتن منع قانونی، مشکل تعارض در این مورد هم بسیار جدی است زیرا همیشه گلایه‌های مربوط به عدم توزیع مناسب امکانات و منابع بین شهرستان‌ها و تهران وجود داشته است که ممکن است به این ترتیب شدیدتر شود.

دکتر فتاحی معاونت انتظامی تهران و سازمان مرکزی و معاونت درمان بیمارستان عرفان هستند و بعید است که خودشان شخصا تمایلی به این مقام تازه نشان دهند اما واکنش مدیران به صندلی‌های بالاتر غیر‌قابل پیش‌بینی است.

دکتر سلیمی معاونت آموزشی سازمان و استاد دانشگاه و رئیس انجمن بیهوشی است. جایگاه او در مقام نایب رئیسی دوم ممکن است سکوی خوبی برای پرش به سمت رئیس هیئت مدیره باشد. دکتر سلیمی در مقام رئیس انجمن بیهوشی موفقیتی در دفاع از تعرفه گروه  خود نداشت ولی گفت‌وگوگری زیرک است که ممکن بخواهد حداقل این بار از فرصت به خوبی سود جوید.  

تیم حامیان دکتر پیوندی شامل دکتر خوش سیرت و دکتر دباغ با توجه به سرنوشت دکتر پیوندی شانس زیادی برای  مطرح شدن نخواهند داشت. 

 دکتر حافظی به علت نداشتن شغل‌های دیگر، ‌می‌توانست نفری مناسب جایگاه رئیس هیئت مدیره نظام تهران باشد ولی بعید است خاطره رفتار او که در انتخابات قبلی منجر به ریاست دکتر پیوندی شد، از ذهن بقیه اعضاء دور شود. ضمنا او ممکن است درگیر کاندیداتوری مجلس نیز باشد.

 دکتر شمیمی علی‌رغم بیماری و سن بالا البته هنوز فعالانه در جلسات شرکت دارند و دارای حمایت مناسبی از طرف نیروهای مستقل و غیر‌دولتی هستند و ممکن است بتوانند حمایت دکتر فاضل را نیز به دست آورند ولی باید دید آیا سیاست بر رفاقت خواهد چربید یا بالعکس؟

امیدوارم که دکتر پیوندی سعی نکند با نام بردن از جانشین خود و یا توصیه نمودن کسی خود را موثر نشان دهد؛ عالی‌ترین کار ممکن برای او فعلا صبر و سکوت است .

به این ترتیب افراد غیر‌پزشک هیئت مدیره به خصوص کسانی که نشان داده‌اند در لابی‌گری استادی دارند، ممکن است شانس خود را در این زمینه بیازمایند به خصوص شخصیت خانم خداکرمی به نحوی است که بعید است از این فرصت برای لقب گرفتن به عنوان اولین زن رئیس هیئت مدیره تهران به راحتی صرف نظر کند به خصوص که ممکن است تیم سیاسی حامی او نیز موافق این اسطوره‌سازی باشند.

نایب رئیس اول هیئت مدیره‌ آقای دکتر جلال البته شخصیت معروفی نیستند‌ ولی داروسازان دارای رفتار تشکیلاتی قوی بوده و نیز گفت‌وگوگرانی قوی هستند که البته از مکنت مناسبهم بهره‌مندند. 

 همچنین بعید است که نزدیکان استاندار تهران بخواهند به واسطه این موضوع، شانس خودرا در مورد هیئت مدیره شدن نظام تهران آزمون کنند. 

ولی این روزها هیچ چیز غریب نیست. 

شنیده‌ها از انتخاب رئیس هیئت مدیره در دو سال قبل، حاکی از نقش پیوند دهندگی جناب آقای قمی برای دکتر پیوندی بود؛ ولی بعید است چنین فرصتی دوباره برای ایشان تکرار شود.

۲۳ آبان ۱۳۹۸ 

پایان پیام/

مطالب مشابه