مرحله ارزیابی میدانی از بیمارستان های کشور از نیمه دی ماه آغاز شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نادر عسگری در آخرین همایش آموزش ارزیابان ارشد اعتباربخشی بیمارستان های کشور، عنوان کرد: دوره آموزشی ارزیابان ارشد اعتباربخشی بیمارستان های کشور، یک دوره بلندمدت آموزشی و تخصصی بوده که از دی ماه 1395 تا آذر 1398 برگزار شد.

رییس اداره اعتبار بخشی وزارت بهداشت ادامه داد: مدل ارزیابی ارائه شده در قالب مدل ارزیابی خوشه ای و به عنوان یک ابزار نوین ارزیابی برای اولین بار در کشور ایران به کار برده شده و به اعتباربخشی بیمارستان ها در نظام سلامت هویت و ارزش های تازه ای بخشیده است، ما معتقدیم آموزش یک سرمایه گذاری ارزشمند و بلندمدت در خدمات است، اگر ما آموزش را به عنوان هزینه تلقی کنیم، نشان دهنده یک تورش بزرگ است، توجه به آموزش، روابط سازمانی صحیح، عدالت، حقوق بیمار، رفتار سازمانی و ارتقای کیفیت، به درون زایی قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر شده که در موضوع اعتباربخشی نیز دیده می شود. در حال حاضر، اعتباربخشی به عنوان یک برنامه ارزشمند، بزرگ، به روز و علمی، در حال اجراست.

وی در خصوص شیوه اجرای اعتباربخشی نسل چهارم افزود: در نسل چهارم اعتباربخشی، به نوعی، دید 360 درجه وجود دارد و به تمام جزییات در بدنه کلیات نگریسته شده و با اجرای کارگروهی منسجم، نگاه راهبردی به منابع موجود، شده است، مرحله ارزیابی میدانی از بیمارستان های کشور از نیمه دی ماه آغاز شده و تا دو ماه و نیم ادامه خواهد داشت. اولین ارزیابی ها از بیمارستان های کوچک آغاز خواهد شد. تمام شیوه های مدیریت، توزیع سنجه ها و خوشه های ارزیابی و رفتار حرفه ای، در تیم ها نهادینه شده است، ارزیابی میدانی برای هر بیمارستان در دو روز صورت خواهد گرفت. ترکیب تیم اغلب شامل، ارزیاب ارشد، ارزیاب بالینی، ارزیاب مدیریتی و ارزیاب بهداشتی است. نماینده سازمان بیمه گر نیز همچون سال های قبل در مراکز حضور دارد.

عسگری در توضیح تیم های ارزیابی گفت: بسته ارزیابی در نظر گرفته شده برای تیم های ارزیابی بیمارستان های متوسط و بزرگ شامل 128 سنجه برای ارزیاب ارشد، 175 سنجه ارزیاب بالینی، 151 سنجه، ارزیاب مدیریت و 43 مورد مختص ارزیاب بهداشتی، است، برای ارزیابی بیمارستان های کوچک، تیمی سه نفره و با 3 بسته در نظر گرفته شده است که شامل، 280 سنجه برای ارزیاب ارشد، 175 سنجه برای ارزیاب بالینی و 43 سنجه مربوط به ارزیاب بهداشتی، است. در هفته های ابتدایی، اکثر ارزیابی ها 3 نفره خواهد بود.

به گزارش وب‌دا رییس اداره اعتبار بخشی وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: مراحل ارزیابی این نسل شامل خودارزیابی، ارزیابی اولیه و جمع آوری شواهد توسط ارزیابان دانشگاهی و بومی است. شواهد راستی آزمایی با روش مدل ارزیابی خوشه ای نیز توسط ارزیاب ارشد انجام می شود. در نهایت، ثبت نتایج و اطلاعات پردازش شده توسط ارزیاب ارشد در سامانه اطلاعات اعتباربخشی ملی بیمارستان ها انجام می شود، شیوه ما شیوه تبادل فکر، تبادل شواهد و همفکری در تیم ارزیابی است و امیدوارم جهت گیری همه بیمارستان ها به سمت درجه عالی باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه