ضرورت تسریع برای استفاده از تشویقات مالیاتی عملکرد سال ۹۸
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه