مجمع عمومی آمر نه مشاور
مجمع عمومی سازمان در جلسه فوق‌العاده خود با تأسی به اختیارات‌ مصرح قانونی خود می‌بایست بابت موضوعات دستور کار جلسه فوق‌العاده‌ در نقش «آمر» و نه «مشاور» قرار گیرد تا امور مهم صنف به سر منزلی روشن برسد. 

گروه پزشکان و قانون پیشنهادات خود در مورد تحقق آمریت مجمع را متعاقبا اعلام خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه