مهمترین اقدامات سازمان بیمه سلامت در تشکیل سازمان الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طاهر موهبتي ايجاد معاونت آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان بيمه سلامت ايران را يكي از اقدامات مهم در اين حوزه دانست و افزود: سازمان بیمه سلامت، همگام با حرکت جهانی نظام سلامت به سمت نظام هاي سلامت الکترونیك و نیـز همراه با برنامه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت توسعه دولت الکترونیـک، عـزم، همت و توان خود را جهت طراحی، استقرار، و بهره برداري نظام هاي الکترونیـک، در قالـب سـازمان الکترونیک بیمه سلامت ایران متمرکز كرده است.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: سند برنامه راهبردي سازمان الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه ششم توسعه، اهداف، راهبرد و برنامه عملیاتی را  ترسیم کرده است تا مـدیران لایـه هـاي مختلـف نظـام سلامت و سلامت الکترونیک به ویژه مدیران حوزه بیمه سلامت کشور بر اساس چشم انداز تعریف شده بتوانند با برنامـه ریـزي های یکپارچه، هماهنگ و همگرا در راستای تحقق آن اقدام لازم را بعمل آورند.

وی به استقرار سرویس استحقاق سنجی اشاره كرد و افزود: سرویس برخط استحقاق سنجی درمان با استعلام برخط اطلاعات هویتی و بیمه ای فرد مراجعـه کننـده از بانکهاي اطلاعاتی سازمانهاي بیمه گر، که با استفاده از کد ملی انجام می شود، امکان حذف و کاهش دفترچـه بیمه در فرآیند ارایه خدمات در مراکز درمانی را فراهم می کند، در این سیستم به صورت الکترونیکی و در لحظه، امکان رهگیري اطلاعات و خدمات ارایه شده به بیمه شدگان در مراکز مختلف درمانی وجود دارد که باعث بهبود کارایی، بهره وري، کنتـرل و نظـارت، مـدیریت پرداخـت و دریافت مالی بیمار و مراکز درمانی و در برآیند کلی شفاف سازي ارایه خدمات در حوزه سلامت می شود، در حال حاضر سرویس استحقاق سنجی در ۱۷۰۰۰ مرکز سطح یک، 605 بیمارستان دولتی دانشگاهي، 10 هزار داروخانه در هنگام تائید داروهاي گران قیمت و 3 هزار و 300 مطب در هنگام نسخه نویسی الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد.

موهبتي در بخش دیگری از سخنانش نسخه نویسی الكترونيك را از ديگر اقدامات مهم سازمان بيمه سلامت ايران برشمرد و گفت: سازمان بیمه سلامت با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام به تولید سـامانه نسـخه الکترونیـک مبتنـی بـر سرویس كرده و آنرا به صورت پایلوت دراستان کرمان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتداي سال 1398 برنامه ریزي براي استقرار در 30 درصد شهرهاي کشور با عمق 50 درصد مطب هاي طرف قرارداد و صد درصد موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت سرپائی تا پایان سال انجام شده است که در حـال حاضـر بخشی از این مهم تحقق یافته است، در این سامانه موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی انجام شده و کنتـرل هزینه در بدو تولید مدیریت شده و از ارائه خدمات خـارج از اسـتانداردهاي مصـوب و گایـدلاینهـاي درمـان جلوگيري به عمل مي آيد.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در ادامه به استقرار سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستري اشاره كرد و افزود: اين سامانه در سازمان بیمه سلامت تولید و به صورت پایلوت در اسـتان اصـفهان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتداي سال 1398 برنامه ریزي براي استقرار در تمامی استانهاي کشور تا پایان سال انجام شده است که در حال حاضر این مهم در هشـت اسـتان بـه صـورت کامـل و در بقیـه استانها به صورت موردي و مجموعاً در بیش از 450 بیمارستان عملیاتی شده است که مطابق برنامـه زمانبنـدي انجام شده تا پایان سال در تمامی بیمارستانهاي دولتی دانشگاهی تحقق خواهد یافت.

وی اظهار کرد: با استفاده از ایـن سـامانه فرایند رسیدگی به اسناد بیمارستانی از مرحله دریافت اسناد تا مرحله رسیدگی که حدود 3 ماه زمان نیاز داشت به کمتر از 20 روز برنامه ریزي شده است، سازمان بیمه سلامت با توسعه سامانه تائید دارو گام هاي مؤثري در زمینه مدیریت هزینه ها برداشته اسـت. در این سامانه کلیه داروهاي گران قیمت و پرونده اي، داروهاي بیماران خاص و صعب العلاج، داروهاي پر مصرف با شرایط خاص مدیریت می شود، با کمک این سامانه 80 درصد هزینه هاي دارويی سازمان بیمه سلامت رصد و کنترل می شود، از دیگر ویژگی هاي مهم این سامانه رهگیري داروهاي داراي کد اصالت با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. با بکارگیري این بخش از سامانه امکان تخلفات داروئی به حداقل ممکن کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت موهبتی در پایان توسعه سامانه تایید خدمات را نيز راهي براي مبارزه با مفاسد در این حوزه دانست و گفت: سامانه تائید خدمات سازمان که در گذشته صرفاً کنترل هزینه داروهاي گران قیمت و پرونده اي را داشت، به سایر خدمات از جمله خدمات تصويربرداري، تاييد خدمات هموفيلي، همودياليز و اعلام قيمت و تعهدات خدمات سازمان نیز تسري داده شده است، مرکز 1666 در راستاي توسعه بستر ارتباطی برخط و غیرحضوري به منظور ارائه خدمات مشاوره اي، اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات براي افزایش مشارکت بیمه شدگان و شرکاي کاري سازمان در نظارت همگانی، تقویت و تثبیت اعتماد به سازمان راه اندازي شده است

پایان پیام/

مطالب مشابه