مستندات قانونی خود را ارائه دهید
این بار پای از گذشته فراتر گذاشته شده و به مواد قانونی که مبنای قانونی تعرفه پزشکان است پیرایه‌هایی بسته شده است که اساسا در متن قانونی که به آن‌ استناد شده است‌ وجود ندارد.

رویه خلاف قانون معاونت فنی سازمان و شورای عالی سازمان در مورد تغییر در مبنای تعرفه جامعه پزشکی یک تخطی آشکار از قانون و بنا گذاشتن یک سنت سیئه است که دیوار را تا ثریا کج می‌برد. 

سازمان مرکزی نظام پزشکی هیچگاه حق نداشته و ندارد که بنا برسلیقه خود حتی اگر تصور مصلحت بودن آن را دارد، قانون را تحریف و یا تفسیر نماید.

گروه پزشکان و قانون مصرانه درخواست ارائه مستنداتی را دارد که به هر مرجعی اجازه دهد مبانی تعرفه جامعه پزشکی را تعیین نماید و چون این ادعا توسط سازمان مرکزی مطرح گردیده و بنای دفاع بر آن گذاشته شده است وظیفه ارائه مستندات به عهده آنها می‌باشد. در غیر این صورت ادعا‌ها، غیرقانونی و سبب زیان برای اعضای سازمان است.

پایان پیام/

مطالب مشابه