دارو باید از ارز دولتی رها شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد شیبانی گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور، تأمین درست و به موقع دارو است، دارو قابل جایگزین نیست، یکی از مطالبات مهم صنعت داروسازی کشور، تسهیل در روند تولید دارو است که با حذف قواعد و ضوابط دست و پاگیر، شدنی است.

وی با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ماده موثره تولید دارو افزود: مردم وقتی می‌شنوند که برای دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، انتظار دارند داروی ارزان تهیه کنند. در حالی که تهیه دارو فقط با ماده موثره فراهم نمی‌شود و خیلی لوازم دیگر نیاز است، بسته بندی دارو با ارز آزاد انجام می‌شود، دست اندرکاران تولید دارو انتظار دارند دارو از ارز دولتی رها شود.

به گزارش مهر رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پایان گفت: در حال حاضر، مشکل تخصیص و تأمین به موقع ارز دارو مطرح است که تا حدودی از دست وزارت بهداشت خارج است، ۶ ماه از سال گذشته و تخصیص و تأمین ارز باید با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتاد.

پایان پیام/

مطالب مشابه