ارائه صورتجلسه انتخابات بازرسین مجمع عمومی به رئیس کل نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه عباس آقازاده مسرور و صورتجلسه انتخابات الکترونیک بازرسان مجمع عمومی در ذیل آمده است:


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه