خیزش تعرفه از درون (۲)
این نزاع تازه اغاز شده است و شاخ و شانه کشیدن‌های نهاد‌های رسمی اجرایی و قضایی نخواهد توانست واقعیت‌های قابل لمس را دور بزند و امری غیر‌قابل پذیرش و حتی متعارض با بقاء یک حرفه را به او تحمیل نماید.

شیوه ارعاب و تهدید و هیاهو‌سازی جنجالی تنها برای مدتی کوتاه خواهد توانست که نیروی فعالان صنفی را دور نگاه دارد و فشار حقایق ‌بر بی‌منطقان و سیاست‌ورزان فرصت‌طلب شعار‌گو غلبه خواهد کرد. 

گروه پزشکان و قانون با صراحت اعلام می‌دارد تنها راه برای کارگزار و سیاستگذار تعرفه بازگشت به میز مذاکرات بر مبنای واقعیات و حقایق موجود است و نه آنکه با پای فشردن بر واگویه‌های لجوجانه راه‌های پیش رو را بیشتر از قبل مسدود نمایند.

این بار داستان را راوی دیگری تعریف خواهد کرد.

23دی ماه 99

پایان پیام/

مطالب مشابه