گام به گام تا انتخاب هشتم (قسمت سوم)
بخش اول: سلامت پزشکان

۱- آیا حفظ همه جنبه‌های سلامت پزشکان را بخشی از وظایف خود می دانید خیر؟

بله.

۲ - با توجه به نقایص موجود در قانون سازمان نظام پزشکی، در این مورد (حفظ همه جنبه‌های سلامت پزشکان) پیشنهاد شما برای قانونمند سازی و وارد نمودن آن به وظایف قانونی سازمان چیست؟

وجود زیر مجموعه ها در نظام پزشکی که درکی از قوانین داشته باشند و از بیرون به گروه نظام پزشکی نگاه نکنند.

 ۳- بزرگترین تهدید حال حاضر عليه سلامت پزشکان را چه می‌دانید و برای رفع آن چه برنامه‌ای دارید؟

بزرگترین تهدید، عدم اعتماد عمومی است و همان‌طور که رسانه هجمه زیادی به حرفه پزشکی وارد ساخت، از طریق همان رسانه می توان اعتماد سازی مجدد انجام داد. همچنین هزینه های بالا و مالیات‌های سنگین.

 ۴- آیا با تشکیل نهادهای مدنی که به شکل اختصاصی در مورد سلامت پزشکان فعالیت نمایند موافقید؟ و اگر موافق هستید، نحوه آن را بفرمایید.

بله ولی نهادهای مدنی باید به عنوان زیر مجموعه نظام پزشکی و تحت همان قوانین باشند نه آن که هر زیر مجموعه قوانین مختص به خود داشته باشد.

 ۵- تا چه میزان با اقدامات دیگر کشورها در زمینه سلامت پزشکان آشنا هستید؟

خیلی کم.

 
بخش دوم: معیشت

۶- با توجه به قوانین فعلی، آیا باز گرداندن حق تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی را به صلاح جامعه پزشکی می‌دانید؟

نظام پزشکی به‌عنوان بخش خصوصی تحت نظارت وزارت بهداشت می تواند دارای یک طیف تعرفه باشد.

۷- با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه پزشکی و تاثیرات عمیق آن بر اقتصاد سلامت، برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن چه پیشنهادی دارید؟

سازمان های بیمه گر به عنوان عضو تعیین کننده میزان پرداختی بیماران با کاهش فرانشیز می توانند از آسيب به اقتصاد خانواده‌ها جلوگیری کنند که البته این مابه التفاوت توسط سازمان برنامه‌ریزی بودجه برای سازمان‌های بیمه‌گر قابلیت تامین شدن را دارد و همچنین داروهای بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد.

٨- از لحاظ سطح معیشت، آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه پزشکی را چه کسانی می‌دانید و چرا؟

گروه کارشناسان دارای دفترکار چون کاملا در میان دوره قرار گرفته اند، مانند مامایی.

۹- برنامه شما برای حوضچه بزرگ همکاران پزشک عمومی و متخصصی که پس از طی کردن تعهدات قانونی فرصت شغلی ندارند، چیست؟

حذف مافیای شغلی بیمارستان ها و مراکز دولتی و خصوصی عرصه را برای فعالیت شایسته سالاری فراهم می کند.

۱۰- برای پیگیری تغییر در ترکیب شورای‌عالی بیمه سلامت توسط سازمان نظام پزشکی چه پیشنهادی دارید؟

چون عامه مردم مشمول بیمه سلامت می‌شوند، بهتر است و در شرای عالی افرادی از نظام پزشکی به عنوان بخش خصوصی حضور داشته باشند. 

 
بخش سوم: حوزه قوانین عمومی

۱۱- برای اجرای گردش آزاد اطلاعات در سازمان نظام پزشکی که بتواند تعارض منافع را کاهش دهد، چه پیشنهاد مشخصی دارید؟

ایجاد شبکه های تجمعاتی وسیع حقیقی و مجازی دسترسی همه اعضا به آن شبکه ها

۱۲- مناسب‌ترین گزینه برای معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان را چه کسی می‌دانید؟

حقوق دان در کنار پزشک.

۱۳- برای تعدیل و یا تغییر در قوانینی از مقرارت عمومی کشور که باعث دردسرهای جدی برای پزشکان شده است، چه راه حلی در نظر دارید؟ ( مانند حبس در فوت قصوری)

اگر قصور منجر به فوت شده باشد که عمدی هم در کار باشد، باید مانند سایر افراد مجازات در نظر گرفته شود.

۱۴- آیا تغییرات در قانون سازمان نظام پزشکی را لازم می‌دانید یا خیر؟

بعضی قانون ها نیاز به بازبینی دارند.

۱۵ - آیا برای اصلاح وضعیت ارکان سازمان نظام پزشکی و به روزسازی آن پیشنهادی دارید؟

ترکیبی از افراد با تجربه و کم‌تجربه کنار هم.

 
بخش چهارم: ارتباط با جامعه عمومی و فعالین مدنی در داخل و خارج حوزه سلامت

۱۶ - آیا میزان ارتباط و اعتماد به پزشکان از طرف جامعه عمومی را مناسب می‌دانید یا خیر؟

خیر.

۱۷- ارتباط «نوع تعامل با جامعه عمومی» با «موفقیت فعالیت‌های صنفی» را چگونه تحلیل می‌کنید؟

بستگی به نوع صنف مورد نظر دارد. اصناف متفاوت پیگیر اهداف مختلف از طریق اذهان عمومی می باشند.

18 - پیشنهاد شما برای ارتباط با رسانه‌های مختلف (حتی مخالفین جامعه پزشکی) چیست و به چه رویکردی اعتقاد دارید؟

ارتباط باید از پایه برقرار شود نه افراد خاص با درآمد های ویژه که اذهان عمومی را از طریق رسانه تحت تاثیر قرار داده و هجمه‌های سنگین به اقشار پزشکی وارد شود.

19 - نهادهای مدنی حوزه سلامت مانند نظام‌های منفی دیگر را چگونه ارزیابی می‌کنید و برنامه شما برای تعامل فعال و دائمی با آنها چیست؟

نظام های صنفی که با یک هدف مشترک تحت نظارت قوانین سازمان نظام پزشکی هدایت شوند.

۲۰- ارتباط با نهادهای مدنی غیر از حوزه سلامت را ضروری می‌دانید یا خیر؟

بله.
 

بخش پنجم: حوزه اخلاق پزشکی و حرفه‌ای‌گرایی

۲۱- آیا جداسازی بخش انتظامی سازمان نظام پزشکی از بخش حمایتی آن را لازم و یا ممکن می‌دانید؟

بخش انتظامی با کمی انعطاف می تواند همان بخش حمایتی هم باشد، به شرطی که تندروی نکند.

۲۲- آیا ساختار سازمان نظام پزشکی را متناسب آینده می‌دانید؟

خیر، به تناسب تغييرات، هر سازمانی باید خود را با تغيييرات هماهنگ کند.

۲۳ – اصلی‌ترین چالش صنف در حوزه اخلاق پزشکی را چه می‌دانید؟

قصورات پزشکی و قوانین حمایتی که شامل افراد خاص می شود.

 
حوزه ششم: امنیت شغلی

۲۴- مهمترین تهدید امنیت شغلی برای صنف را از جانب چه کسانی و چگونه می‌دانید؟

از طرف مافیای شغل های بیمارستانی و استخدامی.

۲۵ - برای مقابله موثر با دخالت‌های غیرپزشکان و غیر حرفه‌ای‌ها در امور پزشکی دقیقا چه برنامه‌ای را پیشنهاد می‌دهید؟

شایسته سالاری و حضور افراد دارای صلاحیت علمی.

۲۶- برای مقابله با اعضایی از جامعه پزشکی که سبب ایجاد عدم امنیت شغلی می‌شوند، قوانین فعلی حرفه‌ای را کافی می‌دانید یا خیر؟

خیر.


حوزه هفتم: آموزش و پژوهش

۲۷ - نقش سازمان نظام پزشکی در آموزش امور صنفی (نه دانش پزشکی) را چه مقدار می‌دانید؟

کم.

۲۸- پیشنهاد شما برای توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و صنفی (نه دانش علمی پزشکی برای اعضاء محترم نظام پزشکی) چیست؟

مشارکت اعضا در امور صنفی و ایجاد هدف مشترک بین صنف ها و نظام پزشکی.

۲۹ - بهترین گزینه برای معاونت آموزش و پژوهش سازمان مرکزی که بتواند پیشنهادات برای آموزش و پژوهش از جانب اعضاء را اجرا کند، کیست؟

اعضایی که شایستگی همراهی با معاونت پژوهشی را داشته باشند.

۳۰ - آینده پژوهی در حوزه صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا آن را ضروری و قابل ارزش‌گذاری می‌دانید؟

آینده پژوهی ضروری و قابل ارزش گذاری است و پژوهش همیشگی و پویا می‌باشد.


بخش هشتم: فناوری

۳۱- فناوری‌های متنوع و مختلف در جهان را چگونه به پزشکی مرتبط می‌کنید؟

فناوری اطلاعات و کاربرد آن در نرم افزارهای مختلف و مدل سازی ها کاملا با علوم پزشکی.

۳۲ - چگونه می‌توان با استفاده از فناوری‌ها و بهره‌ورکردن آنان از روند فقیر شدن جامعه پزشکی جلوگیری کرد؟

به‌روز بودن از فقر علمی جلوگیری می‌کند.

۳۳- آیا به وجود یک معاونت فناوری در سازمان مرکزی اعتقاد دارید؟

بله.

۳۴ – جدی‌ترین چالش در حوزه سلامت عمومی را چه موضوعی می‌دانید؟

هزینه‌ها و پرداخت مالیات‌های سنگین.

 ۳۵ - آیا به عنوان یک پزشک، انجام واکسیناسیون با واکسن‌های تولید داخلی را توصیه می‌کنید؟

بله. در صورت وجود مقالات علمی معتبر در رابطه با کارایی این واکسن‌ها.

پایان پیام/

مطالب مشابه