مصوبات شورای عالی سازمان نظام پزشکی منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات بیست‌ و چهارمین جلسه شورای عالی "به صورت حضوری" روز پنجشنبه مورخ  1401/09/24 به شرح زیر اعلام گردید:

مصوبه " 1 "

درخصوص نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نظام پزشکی مشهد، پس از استماع گزارش بازرسان محترم سازمان و بررسی پاسخ هیات مدیره نظام پزشکی مشهد، مقررگردید پاسخ حقوقی توسط سازمان نظام پزشکی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال گردد.

مصوبه " 2 "

در خصوص گزارش بازرسان در رابطه با نظام پزشکی اصفهان، هرچند اقدام نظام پزشکی اصفهان مغایر ضوابط  بوده است اما از آنجائیکه سوء استفاده مالی احراز نگردیده است ، لذا مقرر گردید به نظام پزشکی اصفهان تذکر داده شود که مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی را رعایت نمایند و سازمان نیز به کلیه نظام پزشکی ها ابلاغ نمایند برابر آئین نامه مالی و معاملاتی در موارد نیازمند مصوبه هیات مدیره ، قبل از اقدام نسبت به اخذ مصوبه هیات مدیره اقدام نمایند.

مصوبه " 3 "

آقای دکتر یداله سهرابی بعنوان نماینده شورای عالی در کمیسیون ترک تشریفات و مناقصه و مزایده انتخاب شدند.

مصوبه " 4 "

مکاتبه شماره 8482/70/100/د مورخ 27/07/1401 معاون محترم فنی و نظارت سازمان مطرح و مقرر گردید که همکاران فوق تخصص و فلوشیپ در تابلو و سرنسخه عنوان تخصص قبلی را نیز ذکر نمایند.

مصوبه " 5 "

افراد زیر به عنوان عضو کمیسیون تخصصی مشورتی حقوق پزشکی انتخاب شدند: آقایان سیدعلی اکبر سیدمهدی، یداله سهرابی، سهیل طالبی حسینی، علی دباغ، اردوان یاراحمدی، جواد ملائی

مصوبه " 6 "

مقرر شد نحوه پذیرش استعفا و نحوه عزل اعضای هیات مدیره و اعضای هیات های انتظامی و دادسراهای انتظامی و اعضای مجمع عمومی در کمیسیون طرح ها و لوایح با دعوت از منتخبین کمیسیون های انتظامی و حقوق پزشکی با نظر ریاست کمیسیون های مربوطه و اعضای داوطلب شورای عالی آقایان محمدرضا جباری، علی چنگیزی، علیرضا مدرکیان، محمود فاضل و عباسعلی خادمی، حسین احمدی تدوین و جهت طرح در شورای عالی طی دو ماه به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

مصوبه " 7 "

نامه شماره 2475/131/د مورخ 03/09/1401 نظام پزشکی اصفهان مطرح و با توجه به بند 5 ماده 4 آئین نامه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها در حال حاضر امکان انتخابات هیات مدیره با حضور مجازی اعضای هیات مدیره امکان پذیر نمی باشد. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه