باقر لاریجانی: آیین‌نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت را اصلاح کنید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر فتوحی
دبیر محترم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

 احتراماً در خصوص مباحث طرح شده در خصوص تجديد نظر در واگذاري آموزش پزشكي به بخش خصوصي، مستحضرید که مبناي ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موضوع مشاركت بخش خصوصي در آموزش عالي سلامت وجود اسناد بالادستي از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی، بند هفتم سیاستهای کلان نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیف برنامه ششم توسعه  (از جمله ماده 66) و جهت گیری نظام سلامت به منظور کاهش تصدی گری در کلان فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی است. بر این اساس، توسعه مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش عالی سلامت در قالب یکی از محورهای  بسته سیاستی «آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها» لحاظ گردید. به دنبال این سیاست، راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت تدوین و به تأیید وزیر محترم وقت رسید.

 ضمناً به دنبال تدوین و تصویب راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، شیوه نامه اجرایی این راهبردها نیز تدوین و در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تصویب رسید که البته تاکنون نیز مجوزی براساس مدل فوق برای متقاضیان صادر نشده است.

 معذالک با توجه به دغدغه های مطرح شده در این خصوص و همچنین دستور سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه 1370/100 مورخ 20/10/1397 در خصوص بازنگری این آیین نامه ها، مقتضی است مجدداً راهبردها و آیین نامه های مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت را در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بررسی و مواردی که نیاز به اصلاح دارد را بازنگری و جهت اتخاذ تصمیمات جدید و تصویب در آن شورا آماده فرمایید.

 دكتر باقر لاريجاني 
معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

پایان پیام/

مطالب مشابه