انجمن های پزشکی ، وظایف صنفی و تعرفه
گروه پزشکان و قانون؛

طبق تعریف, انجمن به دسته ای از مردم با هدفی مشترک گفته میشود.

در قاموس کار صنفی, یکی از بزرگترین دغدغه ها معیشت است و جامعه پزشکی از این قاعده استثناء نیست.

اعلام تعرفه های عجیب خدمات سلامت در سال ۹۸ موجب اعتراضات صنفی بسیاری از پزشکان گردید و دامنه این اعتراضات روز به روز فراگیرتر  شد. در این بین سوال مشترک فعالین صنفی از یکدیگر این بود:
انجمن ها کجا هستند؟
نقش ایشان در این اعتراضات چیست؟
چرا به جز مواردی محدود و خصوصا در مصاحبه ها و کلی گویی ها، خبری از اعتراض مکتوب انجمن های علمی و صنفی شنیده نمی شود؟

اگرچه پاسخ مثبت به این درخواست به حق فعالین صنفی و اعضاء انجمن ها به درازا کشید، اما سرانجام این تابو شکسته شد و چهار انجمن از خیل انجمن های پزشکی در اقدامی مشترک، مراتب اعتراض مکتوب خود را به تعرفه های ۹۸ اعلام کرده و خواستار اصلاح آنی آن شدند.

  https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/De5m

جامعه پزشکی این اقدام مبارک را می ستاید و آن را طلیعه ای بر اعتراضات هماهنگ سایر انجمن ها می داند.

به راستی, اگر انجمن های داعیه دار فعالیت صنفی, موضوع تعرفه را بی نیاز از اعتراض رسمی خود تلقی می کنند، در چه موضوعی به خواست اعضاء خود جامه عمل خواهند پوشاند و ورود خواهند کرد؟

گروه پزشکان و قانون از کلیه انجمنهای علمی و صنفی دعوت به اعلام اعتراض مکتوب مینماید و آماده انتشار این اعتراضات است.

پایان پیام/

مطالب مشابه