خواب زمستانی به پایان می‌رسد؟
گروه پزشکان و قانون؛

۴ انجمن علمی در اقدامی هماهنگ و با امضای متنی مشترک در انتهای اردیبهشت ماه به تصویب تعرفه های غیر عادلانه اعتراض نموده اند.

این اقدام مشترک نمادی از دغدغه های پایه ای در بین کارکنان حوزه سلامت است که میتواند الگوی دیگر انجمن ها باشد و باید از آن به نیکی یاد کرد

گروه پزشکان و قانون اما خود را مکلف میداند که اعلام کند ایجاد دسته بندی های درون حرفه ای و خط کشی های سلیقه ای را در این دفاع که باید بنا بر قاعده یکپارچه و دارای هارمونی درونی باشد، به هیچ روی برنمیتابد و آن را آفت حرکت و پایه گذار بدعتهای نگران کننده میداند.

 از انجا که بخشی از صادر کنندگان بیانیه دارای سمتهایی در حوزه تعیین تعرفه و دارای تعارض منافع هستند، نگرانی های جدی در مورد نوعی تعمد در جداسازی ها و خط کشی ها را میتواند به ذهن خوانندگان متبادر نماید.

 به هر روی گروه پزشکان و قانون پایان خواب زمستانی انجمن های علمی را مبارک میشمارد و انتظار تاسی دیگر انجمن ها به اصل حرکت و نه فحوای متن فعلی را دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه