ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، برای مشاهده ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ و اداري به فایل زیر مراجعه کنید.

بیانیه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- در مورد مکاتبات تهدیدآمیز و الزامات غیر کارشناسی مطرح شده توسط بعضی
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه