حرفه خود را حفظ  و زندگی مادی خود را تمشیت خواهیم کرد
پاسخهای از سر خود بزرگ بینی حکمرانانه مانند گفتار معاون اول ریاست جمهوری در دستور به توجیه کردن صنف توسط آقایان نوبخت و نمکی ناشی از ادراک ناقص از مبانی قانونی، عقلی و شرعی اعتراضات ما  و اندیشه های فرافکنانه و دفع مسئولیت صاحب منصبان است.  

جامعه پزشکی پیش از این صدها بار استدلال‌های قانونی ، عقلی و شرعی خود را در قالب‌های گوناگون بیان داشته است ولی چون گوش، گوش شما و ناله ، ناله ما بوده است سرانجام فریاد اینگونه گشته است. 

گروه پزشکان و قانون اعلام میکند تمکین ناپذیر بودن تعرفه های سال ۹۹ هرگز به معنی آن نیست که زانوی غم در بغل گیریم و  به دنبال چاره اندیشی برای حق اولیه بشری خود برای زیست شرافتمندانه و منطبق با شان خود و آینده ای روشن بر مبنای حقوق شهروندی کشور ایران نباشیم. 

بی توجهی و مسئولیت گریزی تعرفه گذار، کار را بر ما سخت خواهد کرد اما نه همه راه‌ها  بسته خواهد شد و نه توانایی ما در ساختن راه های نو را لگدکوب خواهد کرد و فقط ما را به سوی خلاقیت برای بقاء راهنمایی خواهد کرد.
 
شجاعت ما برای زندگی عزتمندانه به عنوان یک پزشک و  عبور به هر نحو ممکن از قیود بی منطق و نامنصفانه و غیرقانونی تعرفه گذار ، متضمن ماندگاری ما خواهد بود؛ چه اورا خوش آید و چه بد. 

در انتها گروه پزشکان و قانون از آن دسته از نهادهای صنفی مانند مجمع انجمن های علمی استان خراسان، شاخه جامعه جراحان استان خراسان و انجمن جراحان عمومی ایران که شجاعانه با اعلام اعداد و ارقام مورد نظرشان برای تعرفه سال ۹۹ موضع خود را اعلام نمودند، تشکر نموده و بقیه نهادهای صنفی را به خروج از تعارفات معمول و تاسی به آنها دعوت مینماید.

به نظر می‌رسد حکیم ناصر خسرو قبادیانی ابیات زیر را برای این روزهای ما سروده است. 
روانش شاد باد.
 
بری دان از افعال چرخ برین را

نشاید ز دانا نکوهش بری را

همی تا کند پیشه، عادت همی کن

جهان مر جفا را، تو مر صابری را

هم امروز از پشت، بارت بیفکن

میفکن به فردا مر این داوری را

چو تو خود کنی اختر خویش را بد

مدار از فلک چشم نیک اختری را


هیئت اجرایی گروه پزشکان و قانون

پایان پیام/

مطالب مشابه