شرف را یاد کنید شاید که رستگار شوید
کارکنان سلامت در بخش خصوصی از تهیه اقلام محافظتی با ارز دولتی به طور رسمی محروم شدند؛

کارکنان سلامت در بخش خصوصی غیر‌بیمارستانی‌ که قربانی کرونا شده بودند، به طور رسمی از شمول اطلاق شهید خارج شدند؛

و اینک کارکنان سلامت در بخش خصوصی غیر‌بیمارستانی ‌به طور رسمی از دریافت واکسن آنفولانزا به شکل حمایتی محروم شدند؛
 
اینها همه در شرایطی است که احتمال آسیب به این اقشار شامل پزشکان‌، پرستاران‌، گروه‌های آزمایشگاهی‌، توانبخشی و دیگر پارا‌کلینیک‌ها که شاغل بیمارستان‌ها نبوده اما در تماس نزدیک مکرر و مستمر ‌با بیماران هستند، کاملا وجود دارد. 

این بخش دقیقا همان قسمتی از کارکنان سلامت است که بیشترین آسیب اقتصادی را از کرونا دیده‌اند زیرا بنگاه‌های کوچک سلامت محور بوده‌اند و بیشتر از همه دیگر بنگاه‌های سلامت در آستانه ورشکستگی قرار دارند. 

نگاه عقب‌مانده و واپسگرایی، کارکنان محدود سلامت در کشور را به خودی و غیر‌خودی تقسیم می‌کند و عده بسیاری را بی‌پناه در مقابل بیماری‌ها رها می‌کند و از سوی دیگر بیشترین فشار تعرفه‌ای را در این ایام سخت تورم رکودی بر گرده آنان می‌گذارد‌. 

این رفتار ننگین و دور از شرم ناشی از کدام تفکراست‌؟ 

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند که سیاست‌های حذفی‌؛ قشری و تقسیم‌کننده در مورد کارکنان سلامت در شرایط فعلی کشور عملی قبیح‌، ناجوانمردانه و به کلی خارج از تعقل شرافتمندانه است و تنها از حسابگرانی کم‌خرد و بی‌بهره از آینده‌نگری بر می‌آید.

در خانه اگر کس است 
یک حرف بس است

پایان پیام/

مطالب مشابه