سخن مشفقانه را اجر بگذارید
اینک زمان آن است که زنهار دهیم که دست برتر واقعی برای مسئولین وزارت بهداشت و درمان در دربند کردن کس یا کسانی نیست و قدرت واقعی در نشان دادن میزان مدارا و آینده نگری و برقراری روابط معتمدانه است.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند و نمی‌خواهد به محتوی و چرایی پرونده وارد شود چون نه صلاحیت آن را دارد و نه آن را مثمرثمر می‌داند و نیز شاهد آن هستیم که بزرگواران بسیاری به صورت جمعی و فردی وزارت بهداشت و درمان را مشفقانه به گذشت از شکایت ترغیب نموده‌اند.

ممکن است گروهی از اعوان و انصار وزیر محترم در راستای حفظ جایگاه خود بکوشند به جای دادن مشاوره برای خاموش سازی آتش، هیزم بیار این معرکه شوند اما ایشان باید بدانند که واقعه اخیر اسباب بزرگی ایشان نیست و دست برتر ایشان نه فقط در زندانی نمودن دکتر باسمنجی نیست بلکه فقط کرامت و مدارا نسبت به او باعث تعالی جایگاه‌شان خواهد شد.

گروه پزشکان و قانون همراه با دیگر دلسوزان فعال صنفی مصرانه درخواست دارد که این ماجرا با پایانی مصالحه جویانه و براساس شفقت دوطرفه به سرانجام برسد و کین‌ها به حداقل برسد.

پایان پیام/

مطالب مشابه