واکسن گیت‌، دارو گیت‌، تجهیزات گیت
هیچ علامتی از نگرانی در مورد تایید مجموعه‌ای از‌ داروهای ضد کرونای مشکوک و شبهه‌ناک که نام‌های عجیب در پس آن بود در این مسئولین دیده نشده و حتی در مواقعی رد پایشان در corona market به چشم می‌خورد.

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد رفتارهای دارای استانداردهای دوگانه در مسئولین سلامت عامدانه و با آگاهی کامل و ناشی از تعارض منافع مالی - سیاسی است و به همین لحاظ خود را مکلف می‌داند که با صراحت اعلام کند ‌ مدعیات مدعیان را باور ندارد و گفتن سخنانی این گونه را دارای اهداف فرافکنانه می‌داند.

14 اردیبهشت 1400

پایان پیام/

مطالب مشابه