چند گام کوچک تا فروپاشی
زمینه درگیری‌های حقوقی و قانونی و حتی فیزیکی برای دو سر ماجرا  بسیار فراهم شده است و در مواردی کارزارهای جدی درگرفته است. 

گل تعرفه بی‌تناسب و بی‌پایه اینک به سبزه پرداخت‌های بی‌قاعده و تاخیری‌ در بخش خصوصی هم آراسته شده است و معیشت پزشکان‌ را به‌خصوص در حوزه درمان بسیار پر‌تنگناتر نموده است.

داروغگان دولتی نیز فارغ از نقشی که دولت و کلیت سامان اداره‌کننده کشور در این نابسامانی دارند، تنها به نقره داغ کردن همکاران ما می‌پردازند. 

در حالی که هیچ‌گونه کنترلی در بازار‌های دیگر ضروری کشور مانند بازارهای غذایی‌، پوشاکی و مسکن وجود ندارد اما در بازار سلامت تیغ به دست زنگیان مست در معاونت‌های درمان‌، نظارت بر درمان‌ها و تعزیرات‌چی‌ها داده شده است که بازاری را که هیچ تفاوتی با دیگر بازار‌ها ندارد با داغ و درفش رام و منقاد نمایند.

اینک حیات مادی و اقتصادی پزشکان در گروی آن است که هر‌ راهی برای از بین بردن این بی‌تعادلی پیدا کنند اینکه ممکن است منتقدان همیشگی پر‌مدعا دوباره طبل و دهل‌هایشان را به کار اندازند و هیاهوی دیگری برپا کنند در مقابل تاب آوردن حیات این جامعه بی‌ارزش است.

تنظیم درآمد با هزینه یک وظیفه برای ما و بخشی از حق ما به عنوان یک انسان حرفه‌ای است و ادعاهای مکارانه‌ برقراری عدالت از سوی مدعیان ‌تنها پوششی برای بی‌لیاقتی‌ها و بی‌خردی‌ها است.

گروه پزشکان و قانون معتقد است که حق استمرار حیات حرفه‌ای در حوزه مالی‌،‌ امری بنیادین است که نمی‌توان آن را با هیچ حربه‌ای از یک انسان حرفه‌ای ستاند و تلاش برای آن بخشی از هویت حرفه‌ای ماست تا از فروپاشی مطلق پیشگیری شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه