گنج پنهان
گوهرهایی گرانبها که درخشیدن آغاز کردند و نور آنها توانست از غلبه تاریکی بکاهد و چشمان تاریکی طلبان را با تلالو وجود خود کور نمایند.

گنج‌های ناپیدا در جامعه پزشکی بار دیگر نشان دادند که هنوز هم سرمایه‌های واقعی این کشور هستند، هر چند بر آنان غبار تردید، تهدید و تبعیض پاشیده شوند اما در آن زمان که باید بهایی پرداخت شود معلوم می‌شود چه قدر و قیمتی دارند.

روز پزشک سال ۱۳۹۹ روز پزشک نیست روز مردم است مردمی که ما انها را چون جان خود دوست می‌داریم هر چند تلاش شود که چیزی دیگر باورنده شود.

بیش از ۲۰۰ تن از گنجینه انسانی سلامت در این ۶ ماه به طوفان بلا گرفتار آمدند که هیچ یک را جانشینی نیست و نبودشان را هیچ چیز نمی‌تواند جبران کند بهوش باشیم تا هیچ دری دیگر از این خزانه خاموش به تاراج نرود. 

روز پزشک بر مردم ایران مبارک

پایان پیام/

مطالب مشابه