سفیر عراق را احضار کنید
حال که مقامات رسمی کشور مصرانه ابراز می‌کنند این محموله حاوی هیچ داروی ساخت ایران و یا وارداتی به سفارش ایران نبوده است، براساس ساده‌ترین و عادی‌ترین عرف دیپلماتیک باید سفیر عراق فراخوانده شده و توضیح خواسته شود و در اسرع وقت نسبت به رفع ابهامات از جانب طرف عراقی اقدام شود.

عدم احضار سفیر عراق بنا به هر مصلحتی نشانه‌ای ناگوار از عدم رعایت شان ایران و دست کم گرفته شدن احترام متقابل بین دو کشور است و نیز به ابهامات در مورد صداقت ادعای مقامات گمرک و وزارت بهداشت و درمان می‌افزاید. 

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد در این ماجرای بسیار خاص آنچه می‌تواند نجات‌دهنده باشد حداکثری بودن رفتار اعتمادساز از جانب صاحب منصبان است و هرگونه اهمال در این امر برای شهروندانی که نگران سلامت خود و خانواده‌هایشان هستند، بسیار سنگین و گران خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه