یک مطالبه قطعی
به نام ایزد دانا

خطاب به سیاستگذارانی که جانهای گرانقدر هموطنان را گروگان لجاجتهای کور خود ساخته اند

بی هیچ پیش درآمد و درود و دیگر پیرایه ها، در یکسال گذشته بسیار گفتید و عمل نکردید و شنیدیم و دویدیم و جان در طبق اخلاص گذاشتیم و دم نزدیم؛ به پاس سوگندمان و عهدمان.

اینک گاه دیگر است.
راه روشن شده و در کوره راهها نیز نور امید سو سو میزند.
بدانید،
راه رفتن در تاریکی به خرج جان دیگران نامش جنایت است.

تا زمانیکه خود چراغی ندارید از دیگران بستانید تا بپذیریم که بر  آنچه گذشته باید چشم بپوشیم.

مطالبه ی قطعی و بلا تغییر گروه پزشکان و قانون، واکسیناسیون کلیه اعضای کادر درمان ،خصوصی و دولتی، با واکسن معتبر و دارای شناسنامه ی علمی ،تا قبل از  پایان قرن جاری هجری شمسی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه