تعرفه جامعه پزشکی‌؛ چرخش بر مدار بی‌پایگی
گروه پزشکان و قانون موظف است نکات زیر را در مورد این تحول ذکر نماید؛ 


اول :

نبود تناسب بین آنچه در واقعیت اقتصادی کشور رخ می‌دهد با میزان افزایش 8 درصد آنچنان هویدا است که حتی نقد کردن آن امری عبث و هدر دهنده انرژی است و تنها می‌توان آن‌ را مشغله متوهمانه اذهانی لجوج دانست.


دوم : 

تحول اخیر تغییری در روندی را که گروه پزشکان و قانون آن را خیزش از درون صنف تعرفه می‌داند، ایجاد نخواهد کرد آنچه در درون جامعه پزشکی می‌گذارد، فقط یک نارضایتی صرف نیست بلکه یک تلاش همگانی برای بقاء بر پایه خود آگاهی است و راهی که صنف و کارگزاران می‌روند، فعلا دو خط موازی است که جز در شکل تقابل هیچ تعاملی بایکدیگر ندارند. 

 
سوم: 

پنداری غلط در مورد این رخ داده است که این اولین بار است که تعرفه ها در یک‌سال بازبینی می‌شوند در حالی‌که این اتفاق در سال‌های قبل نیز رخ داده بوده است که متاسفانه با دخالت کسانی مختص آیتم هتلینگ گردید و نمی‌تواند سبب تفاخر بی‌دلیل عده‌ای خاص شود.


چهارم :

شیوه تعیین سرجمع، اختیار را به کسانی نامعلوم و با تعلقات خاص می‌دهد که با تخصیص مورد سلیقه خود عملا عدالت را زیر پا گذارند. 

 فردا صبح در سازمان مرکزی نظام پزشکی جلسه مربوط به نحوه تقسیم این 8 درصد بین سه آیتم ویزیت‌، هتلینگ و کای خدمات برقرار است و باید دوباره منتظر خبرهای ویژه بود. 


پنجم: 

به نظر می‌رسد که سازمان نظام پزشکی قصد دارد که با بی‌توجهی عمدی با مشکلات بسیار جدی که در مورد هزینه سرباری کرونا پیش امده است را در سایه این افزایش مضحک مدیریت نماید که عملا به معنی از بین بردن اثر افزایش ۸ درصد است. 

گروه پزشکان و قانون همچنان اعتقاد خود به راهبرد عدم تمکین به تعرفه رسمی را به علت آنکه آن را بر اساس شرع، عقل و قانون تمکین ناپذیر و نافی بقاء می‌داند، اعلام می‌کند و کارگزاران را به دست کشیدن از لجاجت کودکانه در مورد تعیین تعرفه جامعه پزشکی فرا می‌خواند، قبل از آن که دیر شود.

سوم بهمن 99

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه